ارتباط با معاونت فرهنگی و دانشجویی

ارتباط با معاونت فرهنگی و دانشجویی

تلفن گویا :  9- 22449297   21   0098 

داخلی 100 (اداره امور دانشجویی)

داخلی 101 (اداره امور فرهنگی) 

آدرس : تهران، بلوار ارتش شرق، ابتدای شهرک ابوذر، پلاک 35