معاون آموزشی و پژوهشی

 

دکتر محمد امامی پور    شماره تماس: ۹-۲۲۴۴۹۲۹۷(۰۰۹۸۲۱) داخلی ۱۰۳
مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی