تقویم آموزشی نیمسال اول سال 96


انتخاب واحد 1396-06-01
تاریخ شروع کلاسها 1396-06-18