برنامه زمانبندی امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 “کلیک کنید”

مصادیق تخلف در امتحانات با توجه به مصوبه جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1376/6/14 بند 5-الف ماده7 تنبیهات، مواردی که در امتحانات دانشگاه تخلف محسوب شده و به موجب آن نمره 0/25 برای دانشجو منظور می­گردد به شرح ادامه مطلب