اداره امور فرهنگی

شیوه نامه شورای فرهنگی
شیوه نامه انجمن های علمی دانشجویی
شیوه نامه تشکیل کانون فرهنگی
فرم تعهدنامه اردو – مخصوص دانشجو
فرم تعهدنامه اردو- مخصوص والدین دانشجو