دریافت تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397
آئین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص
آئین نامه کارشناسی ارشد

انتخاب موضوع، استاد راهنما و تصوّیب طرحنامه (پروپوزال)

مرحله اول : شامل 9 بخش

مشاهده

آغاز تدوین پایان نامه

مرحله دوم : شامل 9 بخش

مشاهده

دفاع و پس از دفاع

مرحله سوم : شامل 5 بخش

مشاهده

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

نیمسال اول:

نیمسال دوم:

نیمسال سوم:

نیمسال چهارم:

دروس اختیاری – الزامی:

دروس اختیاری -الزامی جمعاً به ارزش 9 واحد است که دانشجو باید 7 واحد آن را انتخاب نماید.

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس اصلی:

 • دروس اختیاری 8 واحد براساس سرفصل مصوب وزارت علوم قابل تغییر است. در حال حاضر دروس ستاره دار به عنوان دروس اختیاری ارائه می شود.

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

 1. اصلاح و تکمیل نهایی اطلاعات شخصی در سامانه آموزش (نام و نام خانوادگی، شماره گذرنامه، نام پدر و…….)
 2. واریز و تحویل فیش بانکی به مبلغ 230000ریال به شماره حساب(2172019006002) به نام: خزانه داری کل، در بانک ملی.
 3. تحویل طرحنامه(پروپوزال).
 4. دوقطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید.
 5. بارگزاری پوشه نهایی و اصلاح شده پایان نامه در سامانه آموزش.
 6. تسویه حساب کامل با دانشگاه.
 1. تهیه استشهاد محلی.
 2. دریافت فرم تعهد محضری از سایت آموزش، تکمیل و ارائه آن.
 3. اعلام مفقودی مدرک در روزنامه های کثیر الانتشار درسه مرحله (با فاصله زمانی یک ماه) و ارائه هر سه فیش به آموزش.
 4. واریز و تحویل فیش بانکی به مبلغ 230000ریال به شماره حساب (2172019006002) به نام: خزانه داری کل، در بانک ملی.
 5. دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید.
فرم پیشنهاد اولیه موضوع پایان نامه و استاد راهنما
فرم کمیسیون بررسی موارد خاص
فرم طرح پیشنهادی پایان نامه(پروپوزال)
فرم گزارش پایان نامه نویسی
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه
فرم ارائه گزارش برای تمدید سنوات بابت دفاع از پایان نامه
فرم دفاع از پایان نامه - خارج از سنوات مجاز
فرم تعهدنامه محضری جهت صدور مدرک المثنی
فرم تسویه حساب

دانشجویانی که در مراحل پایانی تحصیل خود می باشند و نیز دانش آموختگانی که برای صدور مدرک اقدام ننموده اند، فرآیند بررسی و تأیید مدارک طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری به شرح ذیل می باشد، لذا ضمن تأکید بر مطالعه کامل دستورالعمل های زیر، رعایت مراحل مذکور الزامی است:

دستورالعمل تأیید مدارک

دستورالعمل و راهنمای متقاضیان تأیید مدارک تحصیلی جهت ترجمه رسمی

لیست مراکز پستی