اداره خدمات آموزشی

اداره خدمات آموزشی

مدارك لازم براي دريافت دانشنامه :

 1. اصلاح و تکمیل نهایی اطلاعات شخصی در سامانه آموزش (نام و نام خانوادگی، شماره گذرنامه، نام پدر و.......)
 2. واریز و تحویل فیش بانکی به مبلغ 230000ریال به شماره حساب(2172019006002) به نام: خزانه داری کل، در بانک ملی.
 3. تحویل طرحنامه(پروپوزال).
 4. دوقطعه عكس 4*3 تمام رخ جديد.
 5. بارگزاری پوشه نهایی و اصلاح شده پایان نامه در سامانه آموزش.
 6. تسويه حساب كامل با دانشگاه.

مدارک لازم برای دریافت دانشنامه المثني :

 1. تهیه استشهاد محلی.
 2. دريافت فرم تعهد محضري از سايت آموزش، تكميل و ارائه آن.
 3. اعلام مفقودی مدرک در روزنامه های کثیر الانتشار درسه مرحله (با فاصله زمانی یک ماه) و ارائه هر سه فیش به آموزش.
 4. واریز و تحویل فیش بانکی به مبلغ 230000ریال به شماره حساب (2172019006002) به نام: خزانه داری کل، در بانک ملی.
 5. دو قطعه عكس 4*3 تمام رخ جديد.

فرم استشهاد محلی                    فرم تعهد نامه                    دستورالعمل صدور المثنی، دانشنامه و ریز نمرات