دستورالعمل تأیید مدارک دانش آموختگان

بسمه تعالی

دستورالعمل تأیید مدارک دانش آموختگان

قابل توجّه کلیه دانشجویانی که در مراحل پایانی تحصیل خود می باشند و نیز دانش آموختگانی که برای صدور مدرک اقدام ننموده اند، فرآیند بررسی و تأیید مدارک طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری به شرح ذیل می باشد، لذا ضمن تأکید بر مطالعه کامل دستورالعمل های زیر، رعایت مراحل مذکور الزامی است:

دستورالعمل تأیید مدارک

دستورالعمل و راهنمای متقاضیان تأیید مدارک تحصیلی جهت ترجمه رسمی

لیست مراکز پستی