عناوین پایان نامه های رشته حقوق خصوصی

در این بخش لیست دانشجویان فارغ التحصیل رشته حقوق خصوصی به همراه عناوین پایان نامه دانشجویان ، نام اساتید راهنما و مشاور و اطلاعات دیگری همچون چکیده برخی پایان نامه ها در ادامه مطلب قرار گرفته است .


 

 

عناوین پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

ردیف دانشجو راهنما مشاور عنوان پایان نامه
۱

حیات الله حیات

دکترمحقق داماد

دکترقربان نیا

بررسی تطبیقی(اختیار طلاق) در قانون مدنی ایران و افغانستان

۲

علی راستین

دکترقنواتی

دکترسیمائی

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰

۳

بشیر احمد خالقیار

دکترقربان نیا

دکترالفت

معاملات صغیر در حقوق افغانستان و ایران

۴

میرزا رفعت

دکترامامی پور

دکترحکیمیان

مدیران شرکتهای سهامی در نظامهای حقوقی ایران و افغانستان

۵

حمید الله فرهمند

دکترجعفرزاده

دکترمحمدی

موجبات فسخ عقد در حقوق ایران و افغانستان

۶

اسدالله رادمند

دکترقنواتی

دکترقربان نیا

بررسی عقد استطناع در حقوق افغانستان

۷

هاشم احمدی

دکترآذربایجانی

دکتر امامی پور

مطالعه تطبیقی دادرسی مدنی در مرحله نخستین در حقوق ایران و افغانستان

۸

عبد الخالق قاسمی

دکتروحدتی

دکترامامی پور

مسئولیت مدنی قرارددادی در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

۹

عبدالحسین رسولی

دکتروحدتی

دکترحکمت نیا

مبانی محدودیت اصل آزادی قراردادی و قلمرو آن در حقوق افغانستان

۱۰

ابراهیم رضائی

دکترقنواتی

دکترالفت

حقوق مالی زوجه در حقوق افغانستان و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

۱۱

محمد تقی مغربی

دکترشیروی

دکترامامی

حمایتهای قانونی از سرمایه گذاری خارجی در حقوق افغانستان در مقایسه با حقوق ایران و مالزی

۱۲

امین محسنی

دکتر سید فاطمی

دکتر ناصرقربان نیا

مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در قلمرو آزادی بیان با تاکید بر افغانستان

۱۳

سید جاوید نجفی زاده

دکتر شیروی

دکترطوسی

بررسی تطبیقی شرکت تجاری با مسئولیت محدود در حقوق ایران و افغانستان

۱۴

بسم الله صفدری

دکتر امامی پور

 

انتقال خطر در حقوق افغانستان و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین اللملی کالا ۱۹۸۰ وین

۱۵

محمد اسحق رحیمی

دکتر امامی پور

 

ایفای تعهد قراردادی در نظام حقوق افغانستان

۱۶

عید محمد فلاح

دکترفضائلی

 

خیار شرط در نظام حقوقی افغانستان

۱۷

عبد الواحد حقیقت

دکتر بصیری

 

بررسی عیوب اراده با تاکید بر قانون مدنی افغانستان

۱۸

ذاکر حسین سلطانی

دکتر عبدالحسین شیروی

 

جنبه های حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او. تی) با تاکید بر حقوق افغانستان

۱۹

اسماعیل حکیمی

دکتر ناصر قربان نیا

سید عبد المطلب احمد زا

بررسی تطبیقی حقوق زنان در کنوانسیون رفع اشکال تبعیض از زنان و قوانین افغانستان

۲۰

محمد شریف پناهی

دکتر ساردویی

 

بررسی ضمان غاصب حقوق افغانستان با نگرش در حقوق ایران

۲۱

عبد الواحد افضلی

دکتر ساردویی نسب

 

شیوه های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی بین اشخاص و دولت(افغانستان)

۲۲

نادر محسنی

دکتر امامی پور

 

وضع حقوقی شرکت های خارجی در افغانستان

۲۳

محمد عرفانی

دکتر محمد امامی پور

 

بررسی تطبیقی فرجام خواهی بین ایران و افغانستان در امور مدنی

۲۴

صفورا قاسمی

دکتر روشن

 

ریاست برخانواده و سوء استفاده از حقوق ناشی از آن

۲۵

محمد صالحی

دکتر محمد امامی پور

 

مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای در حقوق افغانستان با توجه به کنوانسیونcmr

۲۶

عبدالله عطایی

دکتر محمد امامی پور

 

تابعیت در حقوق افغانستان(اصول،روشها، شرایط و آثار تحصیل آن)

۲۷

سید جواد سجادی

دکتر امامی پور

 

معامله با حق استرداد

۲۸

محمد امین زکی

دکتر عباس طوسی

 

بررسی تعیین قلمرو اختیارات نمایندگی قراردادی و آثار آن در حقوق ایران و افغانستان

۲۹

محمد طاهر طاهری

دکتر قربان نیا

دکتر الفت

راههای پیشگیری و رفع بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در حقوق افغانستان»

۳۰

حبیب الله آزاد

دکتر امامی پور

 

بررسی معاملات ممنوع مدیران شرکت های تجاری در حقوق افغانستان

۳۱

محمد مهدی خرم

دکتر امامی پور

 

موافقت نامه داوری تجاری با تاکید بر حقوق افغانستان

۳۲

سید عباس حسینی

دکتر شرافت پیما

 

شیوه های جبران خسارت غیر قراردادی در حقوق افغانستان

۳۳

محمد جوادی

دکتر دارایی

 

مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر

۳۴

عبدالخالق محمدی

دکتر امامی پور

 

ولایت در عقد ازدواج از منظر فقه و حقوق افغانستان

۳۵

محمد محسن رضایی

دکتر امامی پور

 

بیمه در حقوق افغانستان

۳۶

فیض محمد فهیمی

دکتر امامی پور

 

حقوق زوجه و نحوه برخورداری از آن در حقوق افغانستان

۳۷

علی محمد مظفری

دکتر جدی

 

عوامل موجهه مسئولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان

۳۸

سمیه هزاره

دکتر فضائلی

 

بررسی ارث زوجین از دیدگاه فقه حنفی و امامی

۳۹

مرضیه جعفری

دکتر جدی

 

ازدواج با بیگانگان

۴۰

حسن جعفری

دکتر امامی پور

 

تعیین سبب مسئول در فرض اجتماع اسباب با تکیه بر نظام حقوقی افغانستان

۴۱

صغری هاشمی

دکتر امامی پور

 

مسئولیت مدنی پزشک در نظام حقوقی ایران و افغانستان

۴۲

صبا جاوید

دکتر سهیل جدی

 

بررسی تطبیقی طلاق قضائی در حقوق ایران و پاکستان

۴۳

یزدان علی راسخ

دکتر فضائلی

 

تشریفات و آثار اسناد رسمی در حقوق ایران و افغانستان

۴۴

حفیظ الله طالبی

دکتر سهیل جدی

 

مسئولیت امضاء کنند گان اسناد تجاری در نظام حقوقی افغانستان و ایران

۴۵

فاطمه حسینی

دکتر سهیل جدی

 

مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق افغانستان و ایران

۴۶

حمیده نادری

دکتر امامی پور

 

بررسی تطبیقی احکام غیابی در حقوق افغانستان

۴۷

ضیاءحسین یوسفی

دکتر امامی پور

 

حق اختراع و اکتشاف در افغانستان

۴۸

محمد امان عطایی

دکتر سهیل جدی

 

مبانی مسئولیت مدنی در فقه و قانون مدنی افغانستان

۴۹

کبری حسینی

دکتر سهیل جدی

 

عوامل معافیت از مسئولیت قراردادی در حقوق افغانستان و ایران

۵۰

شکریه حسینی

دکتر فضائلی

 

بررسی خواستگاری و نامزدی در فقه و حقوق افغانستان

۵۱

معصومه عبداللهی

دکتر فضائلی

 

بررسی نقش قبض در عقود در حقوق ایران و افغانستان با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا

۵۲

سید هابیل موسوی

دکتر سهیل جدی

 

بررسی تطبیقی انتخاب و جرح داور در نظام حقوقی افغانستان و ایران

۵۳

محبوبه شیرمحمدی

دکتر سهیل جدی

 

حدود مداخله دادگاه در نهاد داوری

۵۴

محدثه موسوی هاشمی

دکتر محمد امامی پور

 

تبدیل و فروش عین موقوفه در حقوق ایران و افغانستان

۵۵

غلامرضا میرزاده

دکتر محمد امامی پور

 

نوآوری قانون شرکت های تضامنی در حقوق افغانستان

۵۶

آمنه حسینی

دکتر سهیل جدی

 

مسئولیت مدنی وکیل در نظام حقوقی افغانستان و ایران

۵۷

سید یدالله گوهری

دکتر محمد امامی بور

 

تعهدات وکیل در حقوق افغانستان و تطبیق با فقه امامیه

۵۸

غلام مصطفی احمدی

دکتر محمد امامی پور

 

قراردادهای تامین مالی  پروژه در حقوق افغانستان

۵۹

خدیجه هاشمی

دکتر محمد امامی پور

 

مبنا،ماهیت و آثار خیار در قانون مدنی افغانستان و ایران

۶۰

زمان مرادی

دکتر محمد امامی پور

 

مطالعه تطبیقی حقوق و وظایف دارنده چک (نظام های حقوق ایران، افغانستان و کنوانسیون ژنو۱۹۳۱