معرفی رشته عرفان اسلامی

دانشگاه اهل بیت (علیهم السلام) با هدف آموزش دانشجویان غیر فارسی زبان در حوزه علوم و معارف اسلامی فعالیت می کند . از آنجا که عرفان اسلامی یکی از حوزه های مهم علمی در معارف اسلامی به شمار می رود و در طی قرون مختلف با برداشت های مختلف بدان نگریسته شده که البته با آسیب های فراوان هم روبرو بوده است ،ضرورت دارد که این رشته بدور از همه آسیب ها و با تبیین ابعاد آن از منظر قرآن ،روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام به دانشجویان غیرفارسی زبان آموزش داده شود.

برخی از ضرورت های طراحی دوره عبارتند از:

 • جایگاه عرفان اسلامی و گستردگی و تنوع آن
 • نیاز انسان معاصر به معنویت و ترویج معنویت های کاذب و انحرافی
 • وجود قرائت های انحرافی از عرفان اسلامی در قالب تصوف
 • عرفان نظری و پیوند آن با دیگر علوم اسلامی همچون فلسفه اسلامی
 • تأثیر عرفان اسلامی در هنر اسلامی
 • پیوند عرفان اسلامی با برخی علوم دیگر از جمله روان شناسی

چاپایمیل

ویژگیهای رشته عرفان اسلامی

برای آموزش عرفان اسلامی- که در پیوند با قرآن و انسان کامل (اهل بیت علیهم السلام) جلوه گر می شود – برخی از ویژگیهای ذیل لحاظ خواهد شد:

 • بررسی و تبیین ریشه های عرفان اسلامی در قرآن و حدیث
 • معرفی الگوها و معیارها در عرفان اسلامی
 • عرفان اسلامی در عبادات و اسرار آن
 • رموز عرفانی در ادعیه
 • توجه به بعد معنویت انسان و نیاز انسان معاصر به تکیه گاه معنوی
 • آشنایی با تاریخ تصوف و نحله ها و مکاتب آن
 • بررسی پیوندهای عرفان اسلامی با کلام و فلسفه اسلامی
 • آشنا ساختن دانشجویان با متون عرفانی عربی و فارسی برای بهره گیری از منابع

تبیین اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) در حوزه عرفان اسلامی

چاپایمیل

 • 1
 • 2