امور پژوهشی

بخش پژوهش وظیفه بستر سازی مناسب برای انجام فعالیتهای پژوهشی دانشجویان را بر عهده دارد. در این بخش امکانات مناسب برای تحقیق فراهم آمده است که دو بخش را شامل می شود:

سایت کامپیوتری: در سایت کامپیوتری مرکز، فضای لازم برای دسترسی دانشجویان به فضای مجازی فراهم آمده است. علاوه بر آن بانک اطلاعات خودگردان نور، که در این سایت راه اندازی شده است، امکان دسترسی دانشجویان را به هزاران منبع علمی فراهم کرده است.

کتابخانه: کتابخانه مرکز با بیش از 15000 جلد کتاب، شرایط مطالعه و پژوهش را فراهم کرده است.

پایان نامه ها: تصویب طرح پایان نامه های دانشجویی و رسیدگی و نظارت بر انجام آن از دیگر فعالیت های این بخش است. این واحد همچنین عهده دار مسئولیت طرح ها و پروژه های تحقیقاتی نیز می باشد.

چاپایمیل