آئین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص


(بخشنامه شماره 28588/2 مورخ 19/12/1374 دفتر وزارتي ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

كميسيون بررسي موارد خاص كه از اين پس به لحاظ اختصار كميسيون ناميده مي شود در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تشكيل مي گردد تا با رعايت مفاد اين آيين نامه فقط به وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه مورد خاص تشخصيص داده مي شوند رسيدگي و راي نهايي صادر نمايد.

ماده 1 ) تعريف موارد خاص:

موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي شود كه جريان تحصيل آنان به خاطر عللي خارج از اداره و اختيار آنها كه در تحصيلشان موثر بوده با مشكل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آيين نامه هاي موجود ممكن نيست و رسيدگي به مشكلات تحصيلي آنها وارائه راه حل منطقي به بررسي بيشتر و قضاوت دقيقتر همه جانبه نياز داشته باشد.

ماده 2 ) اختيارات كميسيون:

كميسيون مسائل مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و در حال اخراج آموزشي موسسه آموزش عالي را به صورت موردي و خاص بررسي مي كند و درچارچوب اختيارات زير تصميم گيري و راي خود را صادر مي نمايد.

الف ) اختيارات مربوط به دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته :‍

- اجازه ادامه تحصيل به دانشجوياني كه با وجود رعايت ماده 27 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفند 69 شوراي عالي برنامه ريزي در معرض اخراج قرار گرفته اند بشرط آنكه ميانگين كلشان كمتر از ده نباشد و بعد از آن ديگر مشروط نگردند.

- اجازه انتقال موقت يا دائم از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر به دانشجوياني كه براساس آيين نامه آموزشي موجود واجد شرايط انتقال نيستند (در صورت موافقت كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاههاي مبداء و مقصد).

تبصره : انتقال دانشجويان موسسات آموزش عالي غير انتقاعي ، نيمه متمركز و دانشگاه پيام نور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و نيز انتقال دانشجويان دوره شبانه به دوره روزانه مطلقاً ممنوع است و توسط كميسيون قابل بررسي نمي باشد، ولي كميسيون مي تواند تقاضاي انتقال دانشجويان از دوره روزانه به دوره شبانه، دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غير انتقاعي را مورد بررسي قرار داده و در باره آن تصميم گيري كند.

- موافقت با افزايش سنوات تحصيلي به مدت يك نيمسال براي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته اي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنها از لحاظ ساير مقررات آموزشي مانعي نداشته باشد.

- موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني كه بدلايل موجه با ارائه مدارك مستدل حداكثر يك سال براي ثبت نام و ادامه تحصيل مراجعه ننموده اند و مشكلي از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند.

تبصره: مدت غيبت اين قبيل دانشجويان جزو سنوات تحصيلي آنان محسوب ميشود.

- موافقت با حداكثر يك سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كه با ارائه مدارك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتلا گرديده اند و يا خانم هايي كه دوران بارداري و زايمان را سپري مي نمايند و يا كساني كه با تاييد وزير مربوط ، به كار آنان نياز مبرم مي باشد.

- موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك رشته به رشته اي ديگر در همان گروه آزمايشي و مقطع تحصيلي در صورتي كه دانشجو توانايي ادامه تحصيل در رشته فعلي خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهميه مربوط.

- موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك گروه آزمايشي به گروه آزمايشي ديگر در صورتي كه دانشجو توانايي ادامه تحصيل در كليه رشته هاي گروه آزمايشي خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهميه مربوط.

ب ) اختيارات مربوط به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته:

- موافقت با يك نيمسال افزايش سنوات تحصيلي براي دانشجوياني كه حداكثر مدت مجاز به تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و از لحاظ ساير مقررات آموزشي مجاز به ادامه تحصيل هستند.

- موافقت با حداكثر يك سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كه با ارائه مدارك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتلا گرديده اند و يا خانم هايي كه دوران بارداري و زايمان را سپري و يا كساني كه با تاييد وزير مربوط ، به كارشان نياز مبرم باشد.

ج ) در كليه موارد اصول زير بايد رعايت شود:

- حفظ كيفيت آموزشي

- حفط حداقل واحد مقرر و معدل لازم براي فراغت از تحصيل

- حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس

- حفظ حداقل نمره آزمون و يا نسبت نمره آزمون سراسري حسب مورد در كل كشور در سهميه مربوط.

- عدم تغيير مقطع تحصيلي از پايين تر به بالاتر.

ماده 3 ) ترکیب اعضاء :

- رئيس دانشگاه بعنوان رئيس كميسيون.

- معاون دانشجويي وفرهنگي دانشگاه به عنوان دبير كميسيون.

- معاون آموزشي دانشگاه

- چهار نفر از اعضاي هيئت علمي صاحب نظر و متعهد دانشگاه به پيشنهاد دبير كميسيون

تبصره 1 : مدير كل امور دانشجويان شاهد وايثارگر ، مدير كل امور آموزشي ، مدير كل تحصيلات تكميلي و مديركل امور فرهنگي چنانچه عضو هيئت علمي باشند براي عضويت در كميسيون در اولويت قرار دارند.

تبصره 2: كليه اعضاء با حكم رياست دانشگاه منصوب مي شوند و رونوشت حكم آنان براي معاونت دانشجويي وزارت ارسال مي گردد.

ماده 4 ) نحوه ارجاع پرونده ها به كميسيون:

كميسيون وضعيت تحصيلي درخواستهايي را كه به يكي از دو طريق زير ارجاع گردد را مورد رسيدگي قرار مي دهد.

- مواردي كه پس از طرح در كميسيون آموزشي يا شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه با امضاء معاون آموزشي به كميسيون ارجاع شود.

- تقاضاي دانشجوياني كه به تشخيص رئيس دانشگاه ، معاون دانشجويي و يا معاون آموزشي به كميسيون ارجاع گردد.
تذكر 1 : جلسات كميسيون با حضور رئيس دانشگاه ، معاونين دانشجويي ، آموزشي و نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد و تصميمات كميسيون با راي مثبت نصف به اضافه يك كليه اعضاء معتبر مي باشد.

تبصره: در صورت عدم امكان حضور رئيس دانشگاه جلسه با حضور نماينده تام الاختيار ايشان (رديف 3 - ماده 3 فوق الذكر ) تشكيل خواهد شد.

تذكر2 : جلسات كميسيون حداقل هر 15 روز يكبار و در صورت ضرورت بنابه تشخيص دبير كميسيون بصورت فوق العاده تشكيل ميشود.

تذكر3 : صورت جلسات كميسيون با شرح وضعيت تحصيلي دانشجويان و دلايل خاص بودن آنها پس از امضاء كليه اعضاء حاضر در جلسه جهت تاييد رئيس دانشگاه ارسال مي گردد.

تذكر4 : آراء صادره پس از امضاء رئيس دانشگاه وابلاغ به معاون آموزشي لازم الاجراست.

تذكر 5 : دبير كميسيون پس از بررسي مقدماتي سوابق امر، موارد را جهت رسيدگي در كميسيون مطرح مي نمايد.

ماده 5 ) گزارش به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص :

دبير كميسيون موظف است حداقل هر دو ماه يكبار گزارشي مكتوب از فعاليتها و مصوبات را به همراه صورت جلسات كميسيون به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص مستقر در حوزه معاونت دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال كند.

ماده 6 ) موارد استثنائي:

مواردي را كه از اختيارات كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه نمي باشد و كميسيون دانشگاه تشخيص مي دهد تا در كميسيون مركزي بررسي موارد خاص رسيدگي گردد وضعيت تحصيلي دانشجو حسب فرم مربوط به همراه ساير مدارك با امضاء رياست دانشگاه به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص ارسال شود.

تذكر: آراء كميسيون مركزي بررسي موارد خاص براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي لازم الاجراست.

ماده 7 ):

آراء كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه در معاونت دانشجويي وزارت مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه خارج از اختيارات كميسيون دانشگاه تشخيص داده شود به آن رسيدگي خواهد شد.
اين آيين نامه در 7 ماده در تاريخ 16/12/1374 به تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ تصويب جايگزين آيين نامه قبلي ميشود.

بخشنامه (الحاقي) :

شماره 3382/41 مورخ 20/2/1378 معاون دانشجويي (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

رياست محترم دانشگاه تهران
باسلام
احتراماً بدين وسيله به اطلاع مي رساند موضوع ادامه تحصيل دانشجويان ورودي سال 1376 كه با توجه به مفاد ماده 29 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب ارديبهشت ماه 1376 شوراي عالي برنامه ريزي در شرف اخراج قرار گرفته اند در كميسيون مركزي بررسي موارد خاص مورخ 4/2/1378 مورد بررسي قرار گرفته ومقررشد به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها وموسسات آموزش عالي اجازه داده شود تا تقاضاي ادامه تحصيل دانشجويان ورودي سال 1376 و سالهاي بعد از آن را كه با توجه به مقررات آموزشي بدليل مشروطي بيش از حد مقرر در شرف اخراج قرار گرفته اند را بصورت موردي بررسي و ً در صورت داشتن شرايط خاص ً به شرط آنكه ً ميانگين كل نمراتشان كمتر از ده نباشد و در نيمسالهاي بعدي مشروط نگردند ً با ادامه تحصيل آنان موافقت نمايند. همچنين دانشگاه مي تواند مواردي كه از طرف دانشگاه خاص تشخيص داده مي شود وليكن تصميم گيري درباره آنها خارج ازاختيارات كميسيون بررسي موارد خاصدانشگاه مي باشد را براي بررسي و اتخاذ تصميم بهمراه وضعيت تحصيلي دانشجو حسب فرممربوط به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص ارسال نمايندمقتضي است دستور فرمايند برايانجام موارد فوق اقدامات لازم بعمل آمده و هر 6 ماه يكبار گزارش عملكرد به همراهصورتجلسات كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه به اداره كل امور دانشجويان داخل ارسالگردد.

با ارزوي توفيق الهي
جعفر ميلي منفرد
معاون دانشجويي

بخشنامه (الحاقي):

شماره 11609/11 مورخ 27/9/1380 دفتر وزارتي ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
بندهاي الحاقي به آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها وموسسات آموزش عالي (مصوب سال 1374)

ب 1) (اصلاحي) : موافقت با يكسال افزايش سنوات تحصيلي براي دانشجوياني كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و از لحاظ ساير مقررات آموزش مجاز به ادامه تحصيل هستند.

ب 3 ) : موافقت با انتقال دائم دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در صورت موافقت كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاههاي مبدا و مقصد.

تبصره : انتقال دانشجويان موسسات آموزشي عالي غير دولتي و دانشگاه پيام نور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي مطلقاً ممنوع است و توسط كميسيون قابل بررسي نمي باشد، ولي كميسيون مي تواند تقاضاي انتقال دانشجويان از دانشگاههاي دولتي به دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي را مورد بررسي قرار داده و درباره آن تصميم گيري نمايند.

( الحاقي ) آخرين تفويض اختيارات كميسيون مركزي موارد خاص ( وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ) به دانشگاه ها
(موضوع بخشنامه شماره26373/4/41 مورخ17/4/1383 وزارتخانه)

- افزايش سنوات تحصيلي دانشجوياني كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر آيين نامه آموزشي به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنها از لحاظ ساير مقررات آموزشي مجاز است . ( بنا به تقاضاي كتبي دانشجو حداكثر براي دو نيمسال در نظام شبانه)

- موافقت با ادامه تحصيل دانشجويان ورودي سال هاي 76 و بعد كه عليرغم برخوداري از مفاد بخشنامه شماره 3282/41 مورخ 20/3/78 معاون دانشجويي وزارت براي اخذ مدرك ( كارشناسي يا كارداني ) به يك نيمسال فرصت اضافي نياز دارند بنا به تقاضاي دانشجو در نظام شبانه .

- اعطاي حداكثر سه سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي به داشنجوياني كه به ماموريت خارج اعزام مي شوند ، به شرط تاييد معاون ذيربط وزارت متبوع دانشجو

- بررسي درخواست و موافقت دانشگاه پيام نور با بازگشت به تحصيل دانشجوياني كه به دلايل موجه بيش از يكسال براي انتخاب واحد و ادامه تحصيل مراجعه ننموده اند ، مشروط به نداشتن مشكل نظام وظيفه و امكان اتمام تحصيلات خود طي سنوات مجاز ( برابر آيين نامه آموزشي ) و با استفاده از بند 1 اين بخشنامه و با رعايت ضوابط دانشگاه پيام نور .

- بررسي درخواست و موافقت دانشگاه پيام نور با پذيرش دانشجوياني كه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي حضوري دولتي حق ادامه تحصيل از آنها سلب شده است . در صورت معرفي دانشگاه مربوط براي ادامه تحصيل در دوره نيمه حضوري و با رعايت ضوابط دانشگاه پيام نور .

الحـــاق 5 بند به ماده 2 آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در تاريخ 2/4/83 به تصويب وزير علوم ، تحقيقات و فناوري رسيده است و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا است .

چاپایمیل