آیین نامه کارشناسی ارشد

کلیات

ماده 1 : تعريف :
دوره كارشناسي ارشد يك از دوره هاي آموزش عالي بالاتر از دوره كارشناسي است كه پس از آن به اجرا در مي آيد و سرانجام به اعطاء مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط منتهي مي گردد .

تبصره : در اين آيين نامه به منظور اختصار ، به همه دنشگاهها و موسسات آموزش عالي پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي مجاز ، كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري فعاليت دارند ، مؤسسه گفته مي شود .

ماده 2 : هدف :
هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد ، گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه با فراگيري آموزشهاي لازم و آشنايي با روش هاي پژوهش علمي ، مهارت لازم را براي آموزش ، پژوهش و خدمات پيدا مي كنند .

شرایط ورود

ماده 3 :
شرايط ورود به دوره به شرح زير است :
- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
- داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا بالاتر مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي
- برخورداري از توانايي جسمي لازم و متناسب با رشته تحصيلي
- موفقيت در آزمون ورودي دوره .

تبصره : مدرك معادل كارشناسي براي ورود به اين دوره ها فاقد اعتبار است .

واحدهای درسی

ماده 4 :
تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته با احتساب واحد پايان نامه برحسب رشته حداقل 28 واحد و حداكثر32 واحد است .

تبصره 1 : چنانچه به تشخيص كميته تحصيلات تكميلي گذراندن تعدادي از واحدهاي درسي دوره كارشناسي به عنوان دروس كمبود يا جبراني ، براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود ، وي كملف است ، آن دروس را بر اساس برنامه مصوب ، اضافه برواحدهاي درسي مقرر در روده كارشناسي ارشد و مطابق اين آيين نامه بگذراند . تعداد دروس جبراني در هر رشته حداكثر 24 واحد است .

تبصره 2: در انتخاب دروس ، اولويت با دروس جبراني است . تعيين تعداد و نوع دروس و زمان انتخاب آنها در چهارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي ، بر عهده كميته تحصيلات تكميلي مؤسسه ذي ربط است .

تبصره 3 : به ازاي گذراندن 9 واحد درسي از دروس جبراني ، يك نيمسال تحصيلي به طول مدت تحصيل دانشجو افزوده مي شود .

ماده 5 :
تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد براي همه رشته ها بين 4 - 10 واحد درسي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است .

ماده 6 : ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
دانشجوی دوره كارشناسي ارشد مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين حداقل 8 و حداكثر 14 واحد درسي را انتخاب كند و در موارد استثنايي ، با صلاحديد كميته تحصيلات تكميلي اين تعداد مي تواند به 16 واحد افزايش يابد .

تبصره 1 : در آخرين نيمسال تحصيلي ، نام نويسي دانشجو در كمتر از 8 واحد درسي بلامانع است .

تبصره 2 : دانشجوياني كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانده اند نمي توانند درس يا دروس را مجددا" در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند . اين دانشجويان بايد با گرفتن دروس انتتخابي جمع واحدهاي خود را به حدنصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند .

حضور و غیاب

ماده 7 : 
حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است . غيبت دانشجو در هر درس نبايد از مجموع ساعات آن درس تجاوز كند ، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود .

تبصره : درصورتيكه غيبت دانشجو در يك درس بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه موجه تشخيص داده شود ، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي آن نيمسال ازنظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي شود

ماده 8 :
غيبت غير موجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر براي آن درس است .

تبصره : در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان ، از نظر مؤسسه موجه تشخيص داده شود درس مزبور حذف مي شود .

طول دوره ، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

ماده 9 : 
طول دوره مدتي است كه دانشجويان بايد دروس تعيين شده در اين دوره را با پايان نامه بر اساس مقررات مربوط به اتمام برساند .
طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 2 سال يا 4 ترم است .

تبصره 1: كميته تحصيلات تكميلي مي تواند در صورت لزوم و حسب مورد يك و حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي به طول مدت تحصيلي دانشجو اضافه نمايد .

تبصره 2 : چنانچه مؤسسه تنواند حداقل واحدهاي درسي را در يك نيمسال تحصيلي ارائه كند به نسبت كسر واحدهاي ارائه شده به طول دوره دانشجو افزوده مي شود . در هر صورت مدت تحصيل نبايد از سه سال تجاوز كند .

ماده 10 :
دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي با كسب موافقت دانشگاه از مرخصي تحصيلي استفاده كند .

تبصره 1 : مدت مرخصي تحصيلي جزء سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود .

تبصره 2 : درخواست مرخصي تحصيلي بايد قبل از شروع نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي به مؤسسه مربوط تسليم و موافقت آن مؤسسه كسب گردد . موافقت مؤسسه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه وضعيت تحصيلي وي صورت مي گيرد و منوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با مشكل مواجه نشود .

تبصره 3: در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت مؤسسه حتي براي يك نيمسال ، ترك تحصيل نمايد از ادامه تخصيل محروم مي شود .

ماده 11 :
دانشجو مي تواند به هر دليل ، از تخصيل اعلام انصراف نمايد . در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به مؤسسه تسليم نمايد . چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خودرا پس نگيرد ، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايد .

تبصره : دانشجوي انصرافي يا اخراجي موظف است به تعهداتي كه سپرده است عمل نمايد . به هر حال صدور هرگونه گواهينامه و تسليم ريزنمرات و دريافت مجوز شركت مجدد در آزمون ورودي منوط به تسويه حساب دانشجو با مؤسسه ذيربط است .

ارزشیابی

ماده 12 :
حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبراني در دوره كارشناسي ارشد 12 است .

تبصره 1 : اگر نمره دانشجو در يك درس انتخابي كمتر از 12 باشد ، مي تواند با موافقت استاد راهنما به جاي آن درس ، درس ديگري را انتخاب نمايد .

تبصره 2 : در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليتهايي باشد كه با تشخيص استاد مربوط انجام آن در طول يك نيمسال تخصيلي ممكن نيست ، ادامه تحصيل دانشجو در آن درس ناتمام محسوب مي شود . در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين دري حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد توسط استاد ذي ربط به نمره قطعي تبديل و در كارنامه وي ثبت شود .

ماده 13 : 
ميانگين نمرات دروس دانشجو در دوره كارشناسي ارشد در هر نيمسال تحصيلي نبايد از 14 كمتر باشد . اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي كمتر از 14 باشد ، آن دانشجو از ادامه تخصيل محروم مي شود .

تبصره : نمره دروس پيش نياز يا جبراني در كارنامه دانشجو جداگانه ثبت مي شود و در احتساب ميانگين نمرات نيمسال و ميانگين كل نمرات دانشجو مؤثر نمي باشد .

ماده 14 :
ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد . در غير اين صورت فارغ التحصيل دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود .

تبصره 1 : دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره ، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد ، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد مي تواند تا 16 واحد از دروسي را كه در آنها نمره كمتر از 14 گرفته است ، فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند در صورت جبران كمبود ميانگين كل ، فارغ التحصيل شود .

تبصره 2: به دانشجويي كه نتواند ميانگين كل نمرات خود را به حدنصاب 14 برساند ، در صورتيكه ميانگين نمران او 12 يا بيشتر باشد ، با رعايت ماده 13 به شرط گذراندن پايان نامه مدرك معادل كارشناسي ارشد در رشته مربوطه داده خواهد شد .

پایان نامه

ماده 15:
تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است ، در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود ، زیر نظر استاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد .

ماده 16 :
استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی ، از اعضای هیات علمی موسسه یا خارج از موسسه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد .

تبصره 1: چنانچه استاد راهنما خارج از موسسه آموزش عالی انتخاب می شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکتری الزامی است .

تبصره 2: در رشته هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد . استاد راهنما را می توان با تایید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین مربیان برجسته موسسه و دارای حداقل 10 سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی انتخاب کرد .

ماده 17 :
دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب نماید .
موضوع پایان نامه پس از تایید گروه و کمیته تحصیلات تکمیلی قطعیت می یابد .

ماده 18:
استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب می شود .

ماده 19 :
ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران ، متشکل از استاد راهنما استاد مشاور و حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و دو نفر از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج موسسه صورت می گیرد .

ماده 20 :
پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره ای تعلق می گیرد . و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود .

نمره از 18 تا 20 : عالی
نمره از 16 تا 18 : بسیار خوب
نمره از 14 تا 16 : خوب
نمره از 12 تا 14 : قابل قبول
نمره از 12 کمتر : غیر قابل قبول

ماده 21 :
دانشجو پس از انتخاب پایان نامه ، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسالهای بعد نیز برای آن ثبت نام نماید . در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو می شود و در میانگین نمرات منظور خواهد شد .

ماده 22 :
در صورتی که پایان نامه از نظر هیات داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید .

تبصره : در صورتی که دانشجو در مدت مجاز تحصیل موفق به گذراندن پایان نامه خود نشود می تواند معادل تعداد واحدهای پایان نامه درس یا دروسی را که کمیته تحصیلات تکمیلی تعیین می کند اخذ و حداکثر در یک نیمسال تحصیلی ، آن درس یا دروس را با موفقیت بگذراند . در این حال اگر میانگین کل نمرات دانشجو حداقل 14 باشد به وی مدرک معادل کارشناسی ارشد در رشته مربوط داده خواهد شد . در غیر این صورت به وی مدرکی تعلق نمی گیرد .

سایر مقررات

ماده 23 :
انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است .

ماده 24 :
در صورتی که ارائه برخی از دروس در یک رشته و در یک زمان معین در موسسه مبدا ممکن نباشد دانشجو میتواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی در یکی از موسسات آموزش عالی دیگر که مجری دوره است به صورت مهمان بگذراند . در این حال کسب موافقت موسسه مقصد هم ضروری است و تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان در یک موسسه نباید از نصف واحدهای درسی دوره تجاوز نماید .

ضمناً بر اساس ماده 17 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته مصوب نهایی دویست و نود و یکمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی مورخ 25/10/1373: «دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان‌نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند. موضوع پایان‌نامه پس از تأیید کمیته تحصیلات تکمیلی قطعیت می‌یابد.»

چاپایمیل