سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی

 

دکتر محمد امامی پور    شماره تماس: 9-22449297(009821) داخلی 103

مدرک تحصیلی: دكتري

حقوق خصوصی

 

 

چاپایمیل