آموزش زبان فارسی

زبان فارسی از زبان های هند و اروپایی است که در کشورهای ایران، تاجیکستان(تاجیکی)، افغانستان(دری) و ازبکستان و در برخی دیگر از کشورها همچون هند و پاکستان بدان تکلم می شود. فراگیری این زبان برای فراگیران، امکان دسترسی به گنجینه ای از علم و ادب و معارف اسلامی را فراهم می آورد که طی قرن ها به این زبان توسط اندیشمندان و متفکران بزرگ اسلامی آفریده شده اند. برای تحصیل در دانشگاه اهل بیت(ع) فراگیری زبان فارسی ضروری است.

اگر تمایل دارید با زبان فارسی بیشتر آشنا شوید، پیوندهای زیر مفید واقع خواهد شد:

سایر مراکز آموزش زبان فارسی:

  • مركز بین المللی مطالعات زبان فارسی دهخدا                                                http://icps.ut.ac.ir

  • گروه گسترش زبان فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی                          www.persian-language.org

  • كانون زبان ایران                                                                                     http://www.ili.ir

  • بنیاد سعدی                                                                                         http://www.saadifoundation.ir

  • بنیاد ایرانشناسی                                                                                  http://www.iranology.ir

  • فرهنگستان زبان و ادب فارسی                                                                 http://www.persianacademy.ir

  • دانشگاه بین المللی امام خمینی                                                               http://www.ikiu.ac.ir

  • مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی                                                             http://ilis.ir

  • دانشگاه مجازی المصطفی                                                                       http://fa.ou.miu.ac.ir

 

 

چاپایمیل