معرفی رشته عرفان اسلامی (از زیر مجموعه الهیات و معارف اسلامی)

دانشگاه اهل بیت (علیهم السلام) با هدف آموزش دانشجویان غیر فارسی زبان در حوزه علوم و معارف اسلامی فعالیت می کند . از آنجا که عرفان اسلامی یکی از حوزه های مهم علمی در معارف اسلامی به شمار می رود و در طی قرون مختلف با برداشت های مختلف بدان نگریسته شده که البته با آسیب های فراوان هم روبرو بوده است ،ضرورت دارد که این رشته بدور از همه آسیب ها و با تبیین ابعاد آن از منظر قرآن ،روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام به دانشجویان غیرفارسی زبان آموزش داده شود.

برخی از ضرورت های طراحی دوره عبارتند از:

  • جایگاه عرفان اسلامی و گستردگی و تنوع آن
  • نیاز انسان معاصر به معنویت و ترویج معنویت های کاذب و انحرافی
  • وجود قرائت های انحرافی از عرفان اسلامی در قالب تصوف
  • عرفان نظری و پیوند آن با دیگر علوم اسلامی همچون فلسفه اسلامی
  • تأثیر عرفان اسلامی در هنر اسلامی
  • پیوند عرفان اسلامی با برخی علوم دیگر از جمله روان شناسی

چاپایمیل