اهداف گروه عرفان اسلامی

  • تربیت محقق در حوزه عرفان اسلامی که بتواند در منطقه خود مبلغ عرفان اسلامی باشد
  • کمک به توسعه و نشر معارف اصیل اسلامی
  • شناخت سیره عملی اهل بیت علیهم اسلام
  • آشنایی با چهره های شاخص عرفان اسلامی در عصر حاضر بویژه حضرت امام خمینی (ره)
  • توسعه و ارتقای آگاهی و دانش در مناطق مختلف جهان در زمینه عرفان نظری و عملی و اخلاقی
  • تربیت افراد متخصص در حوزه عرفان اسلامی
  • انجام پژوهش های بنیادی در حوزه عرفان اسلامی

چاپایمیل