• معاونت اداری و مالی
  • سرپرست معاونت اداری و مالی

معرفی سرپرست معاونت اداری و مالی

دکتر محمّد امامی پور

شماره تماس: 22449213(009821)

مدرک تحصیلی: دكتري حقوق خصوصی

 

دانشگاه تهران

 
 
 
 
 

چاپایمیل