تسهیلات

1- تحصیل رایگان

2- خوابگاه مجردی رایگان (24 ماه)

3- کمک هزینه ماهیانه

دوره آموزش زبان فارسی(6ماه) ماهیانه (85000 تومان)

دوره تحصیل (24ماه) ماهیانه  (170000 تومان)

4- تسهیلات فرهنگی

5- بیمه حوادث و خدمات درمانی (24 ماه)

6- تغذیه (24 ماه)

وعده نهار بصورت یارانه ای در ازای دریافت مبلغ 1000 تومان در روز های غیر تعطیل

پرداخت ماهیانه 62500 برای وعده شام

7- صدور اقامت (24 ماه)

8- وام دانشجویی

9- یارانه خرید کتاب

 

 

چاپایمیل