شرایط پذیرش

شرایط عمومی :

 1. داشتن مدرک معتبر کارشناسی متناسب با رشته مورد تقاضا در مقطع ارشد همراه با ریز نمرات.

  * نکته : این مدارک همراه با ترجمه فارسی آن باید به تایید وزارت علوم و وزارت خارجه کشور مبدا و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور 
   رسیده باشد.
  * بدیهی است ثبت درخواست با مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 2. داشتن معدل 16 به بالا در مقطع لیسانس.

 3. دارا بودن حداکثر 25 سال سن.

 4. داشتن معرّف معتبر از نظر دانشگاه.

 5. برخورداری از سلامت جسمی و روحی

 6. اعتقاد و التزام به اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام.

 7. نداشتن منع قانونی برای ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران و تحصیل در آن.

  * نکته : پذیرش دانشجویان به صورت مجردی می باشد.

شرایط اختصاصی:

 1. قبولی در آزمون عمومی و اختصاصی دانشگاه که به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

 2. قبولی در مصاحبه مجازی یا حضوری.

چاپایمیل