اولویت های پذیرش

  1. حفظ کامل و یا اجزائی از قرآن.

  2. آشنایی با زبان فارسی. (خواندن، نوشتن، مکالمه )

  3. آشنایی با یک زبان خارجی غیر از زبان رسمی کشور.

  4. آشنایی با دروس حوزوی.

  5. داشتن کتاب، مقاله و پژوهش.

  6. داشتن نقش تاثیر گذار در کشور مبدا، از حیث فرهنگی، اجتماعی و ...

چاپایمیل