مراحل پذیرش

1- ثبت درخواست در سامانه پذیرش (جامع) در سایت دانشگاه در مرحله اول

* داشتن ایمیل فعال، شماره تماس، عکس4*3، معرف، اطلاعات شخصی ضروریست.
* فعال کردن پروفایل بعد از پایان مرحله اول به وسیله لینک فعال سازی که به ایمیل متقاضی ارسال شده است ضروریست.

2- ثبت اطلاعات تحصیلی در مرحله دوم

* بارگذاری مدارک تحصیلی با توجه به راهنما ضروریست.

3- تایید متقاضی توسط معرف

لینک دانلود اطلاعات محل فعالیت، اطلاعات تماس و آدرس معرف)

4- بررسی مدارک و تایید کارشناس مربوطه

5- آزمون آنلاین

* نمره 50 تا 74 ضعیف / 75 تا 85 متوسط / 85 تا 100 خوب
* لینک دانلود منابع آزمون آنلاین

6- اعلام نظر و بررسی نهایی در شورای جذب

7- ارسال گذرنامه ( با اعتبار حداقل 2 سال توسط متقاضی)

8- ارسال پرونده متقاضی به وزارت علوم جهت صدور مجوز (حداقل زمان صدور مجوز 60 روز)

9- ارسال گذرنامه متقاضی به وزارت خارجه جهت صدور ویزا (حداقل زمان صدور ویزا 30 روز)

10- بارگذاری مجدد مدارک تحصیلی(تایید شده توسط سفارت ایران) و ثبت شماره و تاریخ تایید سفارت

11- بررسی مدارک و تایید کارشناس مربوطه

12- اعلام شناسه ثبت نام، روز و تاریخ حضور در دانشگاه و شروع تحصیل

* بدیهی است بدون شناسه ثبت نام امکان حضور در ایران و ثبت نام وجود ندارد.

چاپایمیل