سازمان های بین المللی

اتحاديه بين‌المللي دانشگاه‌ها (International Association of Universities) (IAU)  

اتحاديه بين‌المللي دانشگاه‌ها در سال 1950 ميلادي و با حمايت يونسكو تأسيس شد. اين اتحاديه سازماني بين‌المللي و غير‌دولتي است كه دفتر دائمي آن در پاريس (فرانسه) قرار دارد. هدف اين اتحاديه گرد هم‌ آوردن دانشگاه ‌ها، مؤسسات آموزش عالي و انجمن‌هاي دانشگاهي مناطق و كشورهاي مختلف جهان است تا بتواند مسائل و موضوعات مهم مطرح در حوزه آموزش ‌عالي را مورد بحث قرار داده و زمينه‌هاي پيشرفت و توسعه آن را در سطح جهاني فراهم سازد. اين اتحاديه برآن است كه اعضاي خود و در كل، تمامي دست‌اندر‌كاران امر آموزش عالي (اعمّ از تصميم‌سازان و برنامه‌ريزان، متخصصان، مديران و كاركنان اجرايي، اساتيد، دانشجويان و محققان) را با مسائل مختلف آموزش ‌عالي آشنا سازد. به‌ همين منظور، اين اتحاديه همايش‌ها و نشست‌هاي جهاني ترتيب داده، اطلاعاتي را از‌طريق مركز اطلاعات خود تهيه نموده و از راه برگزاري نشست‌ها و انتشار مدارك پژوهشي، به تجزيه و تحليل چالش‌ها و مسائل روز آموزش‌ عالي مي‌پردازد و از طرح‌هاي مختلف براي پيشبرد اهداف اتحاديه حمايت كرده و در صدد ايجاد بستر و زمينه همكاري جهاني اعضاء با يكديگر و تبادل اطلاعات در سطح مؤسسات و دانشگاه‌هاي جهان است. اين اتحاديه در آگوست سال 2004، مسایل و موضوعات مهم پيش‌ رو در حوزه آموزش ‌عالي را شناسايي كرده است كه عبارتند از: آموزش در سطح بين‌المللي و فرامرزي و مسائل مرتبط با آن، نقش آموزش ‌عالي در جامعه و آموزش همگاني، دسترسي برابر به آموزش ‌عالي در سطح جهاني و چالش‌ها و راه‌كارهاي مرتبط با آن. متعاقب آن، برنامه‌ريزي براي بررسي بيشتر اين مسائل در اتحاديه آغاز شد و براي بحث و نظر در اين موضوعات برنامه‌هايي فراهم گرديد.

اعضای ایرانی IAU: 

 • Ahlol Beyt international university
 • Al Mustafa International University
 • Allameh Tabatabai University
 • Alzahra University
 • Damghan University
 • Ferdowsi University of Mashhad
 • Imam Khomeini International University
 • Iran University of Medical Sciences
 • Islamic Azad University
 • Raja university
 • Tabarestan Higher Education Institution
 • Tehran University of Medical Sciences
 • Tarbiat Modares University
 • University of Applied Science & Technology
 • University of Birjand 
 • University of Guilan 
 • University of Isfahan
 • University of Mohaghegh Ardabili
 • University of Tabriz 
 • University of Tehran
 • Yazd University

چاپایمیل