امور کنسولی

دانشجویان دانشگاه جهت جلوگیری از اتلاف وقت و اطلاع از مدارک و شرایط لازم جهت تمدید اقامت و صدور مجوز خروج و مراجعت با در دست داشتن مدارک ذیل به امور دانشجویی مراجعه فرمایند .

 

  • 1. مراجعه به امور دانشجويي حداقل 2 هفته قبل از اتمام مدت اقامت جهت تسليم درخواست
  • 2. پر كردن فرم تقاضاي خروج و مراجعت (فرم امور کنسولی)
  • 3. تحويل اصل پاسپورت و 2 قطعه عكس و مبلغ 50,000 ريال به امور دانشجويي
  • 4. پرداخت مبلغ 22,000 ريال به شماره حساب 2171151302005 اداره اتباع خارجي(بانك ملي ايران-سيبا) و تحویل فیش به امور دانشجويي
  • 1. مراجعه به امور دانشجويي حداقل 2 هفته قبل از اتمام مدت اقامت جهت تسليم درخواست
  • 2. پر كردن فرم تقاضاي تمدید اقامت (فرم امور کنسولی)
  • 3. تحويل اصل پاسپورت و 3 قطعه عكس و پرداخت مبلغ 50,000 ريال به امور دانشجويي
  • 4. پرداخت مبلغ 200,000 ريال به شماره حساب 2171151302005 اداره اتباع خارجي(بانك ملي ايران-سيبا) و تحویل فیش به امور دانشجويي

چاپایمیل