اطلاعیه تکمیل فرم تعهد نامه دانشجویان دختر ورودی سال 98

اطلاعیه تکمیل فرم تعهد نامه دانشجویان دختر ورودی سال 98

قابل توجه دانشجویان دختر ورودی 98

دانشجویان محترم موظفند تا 48 ساعت آینده نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه پیوست اقدام و به امور دانشجویی تحویل دهند.

دریافت فرم تعهد نامه