اطلاعیه – قابل توجه کارکنان دانشگاه در خصوص زمان تعطیلات تابستانی

اطلاعیه – قابل توجه کارکنان دانشگاه در خصوص زمان تعطیلات تابستانی

به اطلاع کارکنان محترم (اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی) میرساند؛ بنا بر مصوّبه مورّخ ۰۹-۰۴-۱۳۹۹ هیأت رئیسه دانشگاه، زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه (شامل اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی) از تاریخ ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ لغایت ۳۱-۰۵-۱۳۹۹ تعیین گردید.