جلسه دفاع از پایان نامه آقای تقی مبلغ

جلسه دفاع از پایان نامه آقای تقی مبلغ

جلسه دفاع از پایان نامه آقای تقی مبلغ با عنوان  « مطالعه تطبیقی تکرار جرم در حقوق افغانستان و ایران » برگزار می گردد.

زمان : چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰8               ساعت 16

استاد راهنما: دکتر غلام حسین الهام

استاد داور: دکتر سلمان عمرانی

استاد داور: دکتر امید رستمی

محل برگزاری : سازمان مرکزی دانشگاه – طبقه همکف – کلاس۶