جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالبصیر عرفانی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالبصیر عرفانی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالبصیر عرفانی با عنوان  « حقوق و تکالیف امین در عقود امانی در نظام حقوقی ایران » برگزار می گردد.

زمان : یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰5               ساعت 16

استاد راهنما: دکتر محمد حسین فضائلی

استاد داور: دکتر محمد امامی پور

استاد داور: دکتر حشمتی

محل برگزاری : سازمان مرکزی دانشگاه – طبقه همکف – کلاس۶