جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی رضا اخلاقی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی رضا اخلاقی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی رضا اخلاقی با عنوان  « ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین و آثار آن در نظام حقوقی ایران و افغانستان » برگزار می گردد.

زمان : دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰6               ساعت 16

استاد راهنما: دکتر محمد رضا شرافت پیما

استاد داور: دکتر محمد امامی پور

استاد داور: دکتر حمحمد حسین فضائلی

محل برگزاری : سازمان مرکزی دانشگاه – طبقه همکف – کلاس۶