رئیس اداره دبیرخانه مرکزی ​
شرح وظایف و اختیارات
  • نظارت بر انجام امور تحریرات
  • نظارت بر دریافت و ثبت نامه‌های وارده
  • نظارت بر تفکیک و توزیع نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها ، بخشنامه‌ها ، دستورات کتبی اداری ، و دعوتنامه‌ها از اعم صادره و وارده
  • انجام امور بایگانی اسناد
  • نظارت بر انجام امور نامه رسانی
  • پاسخگویی به مراجعین و مقامات و مسئولان در امورمربوط به دبیرخانه و بایگانی
  • آشنایی با سیستم مکانیزه ثبت ، ورود و صدور نامه‌ها و مراسلات اداری
  • ارسال نامه‌ها و بسته‌های پستی و تلگراف ها و اخذ قبوض مربوط و اقدام برای دریافت هزینه و تمبر از امور مالی
  • نظارت بر انجام امور بایگانی عادی جاری ، به منظور حفظ سوابق پرونده ها و مکاتبات