1. معرفی و شناساندن دانشگاه در سطح بین المللی

  2. کمک به ارتقاء سطح کیفی دانشگاه در رسیدن به رنکینگ جهانی

  3. مطرح کردن سطح کمی و کیفی دانشگاه در داخل و خارج از کشور

  4. معرفی دانشگاه از طریق رسانه های:

  • مکتوب:

اخبار دانشگاه اهل البیت در مطبوعات و رسانه های جمعی

نشریه

بروشور

کاتالوگ

  • دیجیتال

پایگاه خبر ی

فضای مجازی(داخلی و خارجی)  

سایت های مرتبط

  • بصری

عکس  

فیلم  

چندرسانه ا ی