شرح وظایف و اختیارات
  • تعیین سیاست‌های بین المللی سازی دانشگاه
  • برنامه‌ریزی جهت همکاری‌های علمی بین الملل
  • برنامه‌ریزی جهت شناساندن دانشگاه در سطوح بین المللی