قابل توجه دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 1397 (دانشجویان حاضر در ایران)

قابل توجه دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 1397 (دانشجویان حاضر در ایران)

نظر به اعلام درخواست افزایش سنوات تحصیلی به گروه های آموزشی از سوی دانشجویان محترم به اطلاع می رساند، رأی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ به شرح ذیل صادر گردید.

کلیه دانشجویان فوق می بایست تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ نسبت به دفاع از پایان نامه خویش اقدام نمایند.

بدیهی است فرصت داده شده در کمیسیون فوق قابل تجدید نخواهد بود و دانشجویان می بایست طوری برنامه ریزی نمایند تا تاریخ یاد شده دفاع از پایان نامه خویش را انجام دهند.

اداره خدمات آموزشی