قابل توجه کلیه دانشجویان خارج از ایران (در خصوص مراجعت کلیه دانشجویان جهت برگزاری امتحانات بصورت حضوری(991))

قابل توجه کلیه دانشجویان خارج از ایران (در خصوص مراجعت کلیه دانشجویان جهت برگزاری امتحانات بصورت حضوری(991))

نظر به مصوبه اخیر هیات محترم رئیسه دانشگاه مورخ۱۳۹۹/۰۹/۲۵کلیه دانشجویان ورودی ۹۸۱ و ۹۹۱ که در حال حاضر در خارج از ایران بسر می­برند، می بایست تا قبل از برگزاری امتحانات ترم جاری(۹۹۱) جهت برگزاری بصورت حضوری در دانشگاه حضور بهم رسانند.

بدیهی است عواقب احتمالی آن متوجه دانشجو خواهد بود.

اداره خدمات آموزشی