قیام ۱۷ شهریور؛ تجلی حماسه مردمی برای دفاع از ارزش‌های اسلامی بود

قیام ۱۷ شهریور؛ تجلی حماسه مردمی برای دفاع از ارزش‌های اسلامی بود

قتل‌عام‌ مردم‌ تهران‌ در 17 شهریور از جمله روزهای خونین انقلاب بود که به جمعه سیاه معروف شد. کشتار بی‌رحمانه‌‌ مردم‌ در آن‌ روز تجلی‌ واقعی‌ رژیمی‌ بود که‌ سعی‌ می‌کرد با فریبکاری‌ از خود چهره‌ای‌ صلح‌دوست‌، آزادی‌خواه‌ و مخالف‌ با مفاسد بسازد.

واقعه‌‌ خونین‌ 17 شهریور نقطه‌‌ پایانی‌ بود بین‌ ملّتی‌ ستمدیده‌ و رژیمی‌ ستمکار. این‌ واقعه‌ نظریه‌‌ امام‌ خمینی‌ را در دروغگویی‌ و فریبکاری‌ رژیم‌ به‌ اثبات‌ رساند و  شکاف میان حکومت و ملت را عمیق‌تر کرد و امکان هر نوع پیوستگی یا سازش را از بین برد و مردم‌ را برای‌ سرنگونی‌ رژیم‌ مصمم‌تر ساخت‌. بعد از واقعه خونین 17 شهریور انقلاب در مسیر تازه‌ای افتاد و شتاب بیشتری گرفت. از این دیدگاه این رویداد، باعث انسجام فکری و اتحاد عملی مخالفان شد و همگان به این نتیجه رسیدند که تنها یک راه برای نجات جامعه ایران باقی مانده است و آن خروج شاه و سقوط رژیم او و استقرار یک نظام مطلوب است.