مدیر حوزه ریاست
شرح وظایف و اختیارات
 • پیگیری دستورات رئیس دانشگاه و نیز ابلاغ دستورات صادره به افراد، مؤسسات و واحدهای تابعه
 • رسیدگی و نظارت بر فعالیت های اداری دفتر ریاست دانشگاه
 • تنظیم برنامه‌های کاری و ملاقات‌های رئیس دانشگاه
 • تنظیم دستورات و صورت جلسات هیأت رئیسه و شورای دانشگاه و ابلاغ آن‌ها به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوّبات جلسات مذکور
 • انجام مکاتبات، تهیه دستور جلسه، تدوین و تنظیم مصوبّات هیأت امنا دانشگاه
 • آماده سازی جلسات هیأت رئیسه و شورای دانشگاه و نظارت بر تشکیل جلسات هیأت امنا و کمیسیون دائمی با هماهنگی مدیر حوزه ریاست
 • نظارت بر امور دبیرخانه مرکزی (شامل دبیرخانه حوزه ریاست و دبیرخانه هیأت امناء)
 • تهیه پیش نویس / ویرایش نامه های صادره از دفتر ریاست دانشگاه در صورت لزوم
 • تهیه پیش نویس احکام انتصاب جدید و اعلام پایان حکم مدیران به مقام مافوق
 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به ابلاغ آئین نامه ها و بخشنامه ها به واحد های زیر مجموعه
 • برنامه ریزی و نظارت بر بررسی و ارجاع نامه های واصله از سوی مقام مافوق به واحدهای مختلف دانشگاه
 •  برنامه ریزی و نظارت بر تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق در صورت لزوم