رئیس اداره خدمات آموزشی​
شرح وظایف و اختیارات
 • تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه

 • برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه

 • هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همکاری رؤسای دانشکدهها

 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه و سرفصلهای مصوب.

 • بررسی و ارزیابی متون درس اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها . سرفصلهای مصوب.

 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

 • اظهار نظر در باره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.

 • پیش بینی نیاز استخدام هیأت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیتهای علمی نامزد استخدامی.

 • بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.

 • بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.

 • مکاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.

 • همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشکده ها.

 • انجام امور مربوط به بازنگری دروس.

 • استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.

 • ارسال فرم های اعلام ظرفیت به دانشکده ها و بررسی ظرفیتهای اعلام شده از سوی دانشکده ها و تطابق با آیین نامه های موجود.

 • پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

 • همکاری در تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

 • تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذیصلاح.

 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگ های معرفی دوره های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی.

 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.

 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

 • همکاری با مسؤلین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و …

 • نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.

 • استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی.

 • نظر خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.

 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاستهای متخذه.

 • دریافت لیست پذیرفته شدگان از سارمان سنجش آموزش کشور.

 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

 • همکاری با دانشکده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.

 • انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان.

 • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.

 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه.

 • ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به مؤسسه بورس دهنده.

 • ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.

 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.

 • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.

 • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.

 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسؤلین ذیربط.

 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.

 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.

 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.