مدیر امور پژوهشی
شرح وظایف و اختیارات
 • ارائه اطلاعات و آمار فعالیت های پژوهشی دانشگاه
 • تهیه و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی جدید برای بهبود وضعیت پژوهش دانشگاه
 • نظارت و اجرای آیین نامه اعتبار پژوهشی
 • تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی و کتب تألیفی اعضای هیأت علمی
 • انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه برای معرفی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته پژوهش
 • نظارت و انجام امور اداری مربوط به کنفرانس های خارجی و داخلی و فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
 • نظارت و انجام امور اداری مربوط به فرصت مطالعاتی خارجی و داخلی اعضای هیأت علمی
 • پذیرش پیشنهاد طرح پژوهشی از دانشگاه ها و ارائه پیشنهاد طرح به دستگاه های اجرایی
 • معرفی دانشجویان جهت انجام کارآموزی، اجرای پروژه، استفاده از منابع علمی و امکانات سایر سازمان ها، انجام بازدید گروهی
 • عقد قرارداد پژوهشی با دستگاه های اجرایی
 • حمایت، نظارت و عقد قرارداد طرح های کوچک پژوهشی با اعضاء هیأت علمی دانشگاه
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی
 • راه اندازی و نظارت بر انتشار نشریات علمی دانشگاه