شرح وظایف و اختیارات

• اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه ( خوابگاه، تغذیه، رفاهی، تربیت بدنی، مشاوره، تدارکات، امور عمومی، ایاب و ذهاب و غیره)

• مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
• نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی
• تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی
• برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
• نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه
• پیشنهاد برنامه های لازم به شورای فرهنگی دانشگاه
• حمایت و تشویق در پژوهش های فرهنگی دانشجویی
• جذب حمایت های مادی و معنوی مردمی درحوزه دانشجویی وفرهنگی
• ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری
• فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی سیاسی و فرهنگی جامعه
• نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان در حسن اجرای وظایف آنها
  •