نشست تاریخ اسلام در اندونزی ” با تأکید بر نقش دوستداران (پیروان) اهل بیت (علیهم السّلام)

نشست تاریخ اسلام در اندونزی ” با تأکید بر نقش دوستداران (پیروان) اهل بیت (علیهم السّلام)