میلاد ابن الرضا حضرت جواد الائمه علیه السلام مبارک ‌باد

میلاد ابن الرضا حضرت جواد الائمه علیه السلام مبارک ‌باد

با حضورت ستاره‌ها گفتند    ???  نور در خانۀ امام رضاست
کهکشان‌ها شبیه تسبیحی      ???  دستِ دُردانۀ امام رضاست

مثل باران همیشه دستانت    ???   رزق و روزی برای مردم داشت
برکت در مدینه بود از بس ???     چهره‌ات رنگ و بوی گندم داشت