اعلام اسامی نفرات برتر اول تا سوم هر رشته تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1397-98

اعلام اسامی نفرات برتر اول تا سوم هر رشته تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1397-98

دانشجویان برتر ورودی نمیسال اول سال تحصیلی 1396 – 1397

کلیه گروه های آموزشی

[ninja_tables id=”5603″]

دانشجویان برتر ورودی نمیسال اول سال تحصیلی 1397 – 1398

کلیه گروه های آموزشی

[ninja_tables id=”5609″]