وبینار آموزشی نگاهی کارکردی به مدیریت رفتار سازمانی

وبینار آموزشی نگاهی کارکردی به مدیریت رفتار سازمانی

برگزاری وبینار آموزشی نگاهی کارکردی به مدیریت رفتار سازمانی

سخنران: دکتر محمد مهدی مظفری

زمان:6  خرداد ماه 1400

ساعت: 18