شماره تماس کارکنان
شماره تماس اساتید
شماره تماس کارکنان

تلفن‌های گویا ساختمان مرکزی دانشگاه: 021/55235654/55235659

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 
1محمود کیاستیمدیر دفتر ریاست423 
2اسدا.. باباییرئیس اداره دبیرخانه مرکزی400 
3پیام طریقیکارشناس جذب و امور هیأت علمی509 
4ابوالفضل گودرزیمدیریت حراست411 
5محمد احمدیرئیس اداره حفاظت فیزیکی109 

معاونت ارتباطات و امور بین الملل

ردیف
نام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلی
 
7دکتر مهدی صالحیمعاونت ارتباطات و امور بین الملل418 
8دکتر مهتاب  رضیئیرئیس اداره روابط عمومی430 
9مسلم روشنکاررئیس اداره تشریفات424 
10مصطفی متانتکارشناس مسئول جذب دانشجو524 
11مهسا شالچیکارشناس روابط عمومی530 

معاونت پژوهشی و فناوری

ردیف
نام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلی
 
12دکتر محمدعلی قمیمعاونت پژوهش و فناوری417 
13دکتر محسن گلپایگانیمدیر امور پژوهشی425 
14دکتر محمد حسین  کیانیرئیس اداره خدمات پژوهشی525 
 15میثم روشنکاررئیس اداره انفورماتیک 431 
16سید محمد مهدی جعفریکارشناس مسئول پژوهش532 
17الهام میرزاییکارشناس مسئول پژوهش200 
18سجاد قربانی گنجهکارشناس پژوهش432 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ردیف
نام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلی
 
19

دکتر

سید عابدین بزرگی

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی516 
20یاسر نصریرئیس اداره خدمات آموزشی103 
21رضا عشقیرئیس اداره امتحانات432 

معاونت اداری و مالی

ردیف
نام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلی
 
 22محمد علی قدرت آبادیمعاونت اداری و مالی 414 
 23علی فروغیرئیس اداره منابع انسانی 429 
 24حسن محرابیسرپرست امور مالی و بودجه 413 
 25مصطفی کاویانیکارشناس امورمالی 513 
 26قاسم سوهانیکارشناس پشتیبانی 428 
 27ایمان حسین زادهکارشناس اداری 529 
 28امید بهرامپوریکارپرداز 528 
 29ایمان تیراژهکارشناس نقلیه 107 

معاونت فرهنگی و دانشجویی

ردیف
نام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلی
 
 30دکتر سید محمدرضا لواسانیمشاور امور فرهنگی دانشجویان 510 
 31

محمد منتج

مشاور امور تربیتی دانشجویان 410 
32
روح الله یادگاریکارشناس فرهنگی427
 
 33الهه حمیدیکارشناس فرهنگی 415 
 34امیر تعالی نژادرئیس اداره خدمات دانشجویی 106 
 35رحیم عابدینیکارشناس دانشجویی 105 

شماره تماس اساتید

تلفن‌های گویا ساختمان مرکزی دانشگاه: 021/55235654/55235659

اساتید

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 
1دکتر محمد رضا ابوئی مهریزیمدیر گروه تاریخ اسلام406 
2دکتر محمد رضا زارع خورمیزیهیأت علمی گروه تاریخ اسلام406 
3دکتر مهدی محمدیهیأت علمی گروه تاریخ اسلام406 
4دکتر محمد غفاری فردمدیر گروه علوم اقتصادی404 
5دکتر امید رستمی غازانیمدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی109 
7دکتر سلمان عمرانیهیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی418 
8دکتر جلال درخشهمدیر گروه روابط بین الملل403 
9دکتر علی بغیریهیأت علمی گروه روابط بین الملل503 
10دکتر اسفندیار صفریمدیرگروه حقوق خصوصی434 
11دکتر محمد امامی پورهیأت علمی حقوق خصوصی434 
12دکتر ابوالفضل تاجیکمدیر گروه ادیان و عرفان436 
13دکتر عادل مقدادیانهیأت علمی ادیان و عرفان436 
14دکتر محمد محسن حسن پورمدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی438 
 15دکتر اسدالله مصطفویمدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی405 
16دکتر مسلم نادعلی زادهگروه زبان و ادبیات فارسی437 
17دکتر میثم حنیفیگروه زبان و ادبیات فارسی437 
18دکتر علیرضا حبیبیمدیرگروه مدیریت  بازرگانی  
19

دکتر محمود فیروزیان

هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی