رای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان ورودی 1398(عدم دفاع از پایان نامه ها)

رای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان ورودی 1398(عدم دفاع از پایان نامه ها)

قابل توجه دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹8 (دانشجویان حاضر در ایران)

نظر به اعلام درخواست افزایش سنوات تحصیلی به گروه های آموزشی از سوی دانشجویان محترم به اطلاع می رساند، رأی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مورخ 14/10/1400 به شرح ذیل صادر گردید.

 

1-  آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و اقامت دانشجویان ورودی 1398 حاضر در ایران 30 دی ماه 1400 می باشد.

2-  با افزایش سنوات ترم ششم(نیمسال دوم1400) دانشجویان ورودی 1398 موافقت گردید، و دفاع از پایان نامه بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

 بدیهی است فرصت داده شده در کمیسیون فوق قابل تجدید نخواهد بود و دانشجویان می بایست طوری برنامه ریزی نمایند تا تاریخ یاد شده دفاع از پایان نامه خویش را انجام دهند.