اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه فوری
قابل توجه کلیه دانشجویان

پیرو جلسه هیات رئیسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷، مقرر گردید در خصوص دانشجویانی که پرونده آنها دارای نواقص می باشد نسبت به اخطار تخلیه خوابگاه و عدم انتخاب واحد آنها در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲۱۴۰۱ اقدام شود.
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی