دکتر علی بغیری درباره صلح اینچنین می‌نویسد: اندیشمندان، بر راهکارهای مبتنی بر حفظ تنوع فکری و در نتیجه منافع تاکید بیشتری نموده‌اند

دکتر علی بغیری درباره صلح اینچنین می‌نویسد:
اندیشمندان، بر راهکارهای مبتنی بر حفظ تنوع فکری و در نتیجه منافع تاکید بیشتری نموده‌اند

امروزه همگان درباره صلح به ایراد سخن اقدام می ورزند. با این حال، میزان اجرای عملی آن بسیار ناچیز است و از همین رو، حتی در کوچکترین سطوح روابط اجتماعی ـ به عنوان مثال روابط میان والدین با فرزند یا روابط میان یک زوج ـ نیز این مفهوم بسیار شکننده است. این موضوع با فرا رفتن سطوح تحلیل از خرد به کلان، پیچیده تر می شود، چرا که در دنیای واقعی، تعدد شرکت کنندگان، همواره با کثرت منافع و سلایق همراه است و در موارد بیشتری می توان تعارض منافع را انتظار داشت. در حالت کلی دو رویکرد در حوزه راهکارها حاکم است: رویکرد مبتنی بر یکپارچگی و رویکرد متنی بر کثرت گرایی. رویکردهای مبتنی بر یکپارچگی فرض را بر این قرار می دهند که تفکر واحد از تعارض کمتری خبر می دهد و از همین رو، به دنبال آن هستند تا مرزهای فکری را در یکدیگر ادغام سازند. با این حال، به نظر می رسد، علی رغم موفقیت موقت، این راهکارها در بلندمدت چندان کارامد نبوده و وضعیتی وخیم تر را به سیستم های اجتماعی تحمیل کرده اند. از این رو، اندیشمندان مختلف، بر راهکارهای مبتنی بر حفظ تنوع فکری و در نتیجه منافع تاکید بیشتری نموده اند. این راهکارها گرچه در ابتدای امر، با چالشهای زیادی در پذیرش و نهادینه سازی مواجه هستند، ولی به تدریج، نتایج عملی بهتری را به ارمغان آورده اند. از این رو، به نظر می رسد که جامعه علمی داخل کشور، باید تمرکز بیشتری را بر شناسایی و مدلسازی راهکارهای اینچنینی مبذول دارد.

دکتر علی بغیری

عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)