اهداف راه اندازی رشته مطالعات زنان

– معرفي شان و نقش زن در جهان هستي از ديد گاه اسلام
– تربيت نيروي انساني متخصص درجهت آموزش و پژوهش در امور زنان
– تربيت نيروي انساني جهت سياست گذاري مطلوب در سطوح برنامه ريزي كشور
– تقويت بينش علمي نسبت به مسئلة زن جهت اصلاح نگرشهاي اجتماعي و فرهنگي

نقش رشته مطالعات زنان

– تربيت كارشناس در امور زنان جهت مشاوره در كلية سطوح اجرايي كشور
– تربيت كارشناس جهت اجراي طرحهاي مربوط به زنان در كلية سطوح
– تربيت كار شناس جهت سياستگذاري و برنامه ريزي در امور بانوان
– طرح مواضع كلي بينش اسلامي نسبت به زن به صورت علمي در سطح دانشگاهي براي اولين بار در ايران و جهان

معرفی رشته مطالعات زنان

رشته مطالعات زنان، یک دوره مطالعات میان رشته ای است. در این رشته سعی بر اين است تا بينشي صحيح از جايگاه زن در ايران و جهان به صورت علمي و آکادميک ارائه شود. گرايش زن و خانواده گرايشي ميان رشته اي با صبغه جامعه شناسي، و گرايش حقوق زن در اسلام گرايشي ميان رشته اي با صبغه حقوقي است.