شرح وظایف و اختیارات
  • مدیریت سامانه خدمات آموزشی دانشگاه
  • مدیریت سامانه مالی
  • مدیریت سامانه حق التدریس