سرپرست دانشکده علوم و فنون
کتب چاپ شده
  • مدیریت چرخه عمر محصول – نشر مضمون                                                              1391

  • رویکرد استراتژیک رنو در ایجاد تکنو سنتر – نشر انیستیتو ایزایران                                 1399

سوابق علمی آموزشی

مقالات ملی

  • جستاری در ساختار مناسب برای مراکز توسعه صنعتی با نگاهی به تکنوسنتر رنو
  • نقش تامین کنندگان در ایجاد مزیت رقابتی برای صنایع از طریق معماری محصول            
  • بررسی نقش طراحی در کیفیت محصول ( مطالعه موردی بر صنایع تبدیلی )

مقالات بین‌المللی             

Balance Score Card with Fuzzy Inferences as a Performance Measurement in an Automotive ManufacturingLine; International Journal of Automotive Engineering

Strategic Model and Structure Management of Chines Independence Automotive Companies; International Journal of Automotive Engineering

A New Method to Verify Auto Production Line Efficiency; International Journal of Science and Engineering Research

Managing Product Development in Auto Industry; International Journal Automotive Engineering

A Compressive Study of Automotive NPD’S Performance Indicators between Industry and University Based Projects in a Developing Country; International Journal of Automotive Engineering

A value Analysis of New Product Development Factors in a Developed and Developing Country (case study); International Journal of Automotive Engineering

  A Comparison on Automotive NPD’S Performance Factors between Academia, Developed and Developing Countries (case study); Transylvanian Review  

 A Performance Measurement Model of New Product Development in Automotive Industry (case study); Journal of Engineering and Applied Science